Comparteix:

Servei de Protecció Radiològica

Objectius

  • El Servei de Protecció Radiològica de la UPC té com a missió principal assessorar en matèria de protecció radiològica a les instal.lacions radioactives de la UPC.
  • D'acord amb la legislació vigent, el Servei ha elaborat el Manual de protecció radiològica de la UPC i Procediments bàsics de protecció radiològica.
  • El Manual de PR i els seus procediments estan disponibles per consultar al Servei de PR, al Servei de Prevenció, i en les diverses instal·lacions de la UPC.

Activitats

  • Donar cobertura en matèria de protecció radiològica a les instal.lacions radioactives de la UPC.
  • Participar en el disseny, construcció, modificació i clausura de les instal.lacions de la UPC on es manipulin fonts radiactives, equips generadors de radiació, o es emmagatzemen materials radioactius.
  • Establir la classificació de les zones de treball i del personal professionalment exposat a les radiacions ionitzants. Establir les normes d'accés, permanència i treball en zones amb risc radiològic.
  • Comprovar que es realitza el control mèdic i dosimètric dels treballadors exposats a les radiacions ionitzants, i que el personal disposa de la formació, informació i llicències adequades al seu lloc de treball.
  • Realitzar la vigilància dels nivells de radiació i contaminació de les instal.lacions radioactives.
  • Gestionar de manera centralitzada els residus radioactius generats per les instal.lacions radioactives de la UPC. Amb aquesta finalitat ha de tenir coneixement de l'adquisició i entrada de material radioactiu i vigilarà tots els processos que puguin generar residus radioactius.
  • Controlar que es realitzin els controls preceptius per a la verificació dels equips i fonts radioactives utilitzades a les instal·lacions radioactives de la UPC.

Competència Reconeguda

El Laboratori de Dosimetria termoluminiscènt (LTLD) està acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), des del 1902.06.21, conforme als criteris recollits en la norma ISO 17025 per a la realització d'assaigs en l'àrea de radiacions ionitzants, expedient n º 326/LE666 .

Així mateix, el Laboratori està autoritzat des de l'any 1989 pel Consell de Seguretat Nuclear com a Servei de dosimetria personal externa i presta els seus serveis al personal de la UPC que per raó del seu treball està exposat a radiacions ionitzants.

En col.laboració amb el Laboratori d'Anàlisi de Radioactivitat participa en determinacions radiològiques relacionades amb el 'Pla de Vigilància Radiològic Ambiental' de les centrals nuclears Ascó i Vandellòs.

Capacitat de mesura

El Laboratori de Dosimetria termoluminiscènt està acreditat per realitzar assaigs de: