Comparteix:

Serveis Impacte Ambientals

Atenció al Client

Demanar més informació contactant amb Arturo Vargas.

Tel: +34 934016072 / +34 934011707 E-mail: arturo.vargasupc.edu

Objectius

Dur a terme estudis d'avaluació de l'impacte radiològic ambiental i la dosi ocasionada a membres del públic i treballadors a causa de la possible presència en l'entorn de materials radioactius d'origen natural o artificial. En aquest sentit cal esmentar la modificació del Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants ("Reial Decret 783/2001, de 6 de juliol.") en relació a les fonts naturals segons indica el "Reial Decret 1439/2010, de 5 de novembre". D'aquest reglament cal destacar els punts 1 i 3 de l'article 62 que estableixen:

1. Los titulares de las actividades laborales, no reguladas en el artículo 2.1, en las que existan fuentes naturales de radiación, deberán declarar estas actividades ante los órganos competentes en materia de industria de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se realizan estas actividades laborales y realizar los estudios necesarios a fin de determinar si existe un incremento significativo de la exposición de los trabajadores o de los miembros del público que no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la protección radiológica.

3. La declaración de actividades y los estudios a los que se refiere el apartado 1 se realizarán siguiendo las instrucciones y orientaciones dadas por el Consejo de Seguridad Nuclear.

En el caso de actividades laborales con exposición a la inhalación de descendientes del radón, los estudios contendrán la descripción de la instalación, las medidas de concentración de radón realizadas y sus resultados, la descripción de los puestos de trabajo con los tiempos de permanencia en ellos y las acciones correctoras previstas o adoptadas.

En el resto de las actividades laborales los estudios deben contener lo que sea aplicable de lo siguiente:
a) Descripción del emplazamiento, productos y procesos.
b) Caracterización radiológica.
c) Identificación de zonas de exposición y puestos de trabajo con riesgo radiológico.
d) Evaluación de dosis.
e) Valoración de resultados y medidas a adoptar.

Capacitat de mesura

L'INTE comptarà per a la realització d'aquests estudis amb els diferents Laboratoris (LARA, LCD, LTLD i Radó).

Alguns dels estudis que el INTE ha dut a terme són:

 • Emplaçament de residus de la indústria de fosfat de FLIX.
 • Alliberament de partícules del succés de la CN Ascó radioactives de novembre de 2007.
 • Avaluació de la exhalació de radó en terrenys de futura construcció.
 • Estudi de la concentració de radó en habitatges de Catalunya.
 • Estudi de la caracterització radiològica de l'aigua de banys termals i impacte del radó.
 • Estudi de la exhalació re radó de les basses de fosfoyesos de Huelva.

Serveis

Hi ha una gran varietat d'estudis en funció de l'activitat a la qual estigui vinculada. Així alguns d'aquests estudis poden ser:

 • Caracterització radiològica de sòls, aigua, vegetals, aliments, aire, residus industrials, ...
 • Mesures de radó en aire d'interiors.
 • Avaluació dosimètrica per possible incorporació de radionúclids o per radiació externa.
 • Identificació de llocs de treball amb risc radiològic per als treballadors.
 • Impacte radiològic en plantes de tractament d'aigües potables d'origen subterrani.