Comparteix:

Política de Qualitat

L'Institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) manté un sistema d'Assegurament de Qualitat segons la Norma ISO 17025 en els laboratoris de Dosimetria Termoluminiscència (LTLD)  i de Calibratge i Dosimetria (LCD).

La Direcció de l'INTE s'ha compromès a promoure la política de qualitat dels seus laboratoris en el marc de la política general de qualitat de l'Institut i de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Pel que fa a la política de qualitat dels seus laboratoris, la Direcció de l'INTE s'assegura del compliment dels següents objectius:

  • Implementar, mantenir, corregir millorar de forma contínua el sistema de qualitat aprovat.
  • Garantir la integritat, imparcialitat i independència dels judicis tècnics elaborats pels laboratoris en el desenvolupament dels seus treballs.
  • Procurar els recursos necessaris per assegurar que els assajos efectuats proporcionin resultats que s'ajustin al màxim possible al valor vertader de la magnitud que es vol mesurar.
  • Fomentar les bones pràctiques professionals i la qualitat dels seus assajos en els serveis prestats als seus clients d'acord amb els seus requisits, procediments i la naturalesa del camp d'activitat dels laboratoris.
  • Complir amb els requeriments legals i normatius.
  • Mantenir al dia els coneixements del personal i la tecnologia d'aplicació als diferents processos.

Documents d´interès

Laboratoris Acreditats per ENAC